üniversite yayıncılığı DaisyScience's academic and technical books publisher.


 

Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

 

fiyat listesi

 Kitapların Tüm Listesi

 e-Kitap Çalışmalarımız

Mühendislik Kitapları

Programlama Kitapları

İşletme Kitapları

Dilbilim Kitapları

fiyat listesi

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruslar için Türkçe

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА В ТАБЛИЦАХ

Olga SARIGÖZ (Yazar) ОЛbГА САРЫГЁЗ

Ayşe Dağ PESTİL (Editör) АЙШЭ ДАГ ПЭСТИЛЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-13-4, Mart 2017

390 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt                  şimdi satın al


Dil kitaplarında "Papatya Bilim" farkını keşfedin...

Arka kapak yazısı. Bu kitap Türkçe öğrenen Ruslar için Türkçe dilbilgisi rehberi ve kaynağı niteliğindedir. Her seviyedeki öğrenciye hitap etmektedir. Kitapta teorik bilgiler mümkün mertebe anlaşılır ve basit formatta ayrıca tablolar, grafikler ve şemalar halinde  sunulmuş olup, bununla kavramak ve anlamanın kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Kullanılan materyellerde başlangıç seviyesi için basit sözcük dağarcığı seçilmiş, daha ileri seviyeler için ise edebi veya daha güncel sözcükler İnternet gazetelerinden alıntılar şeklinde yer almıştır. Kitapta fiil çekimleri alfabetik sırayla düzenlenmiş, bütün zamanların bir arada bulunduğu tablo, ayrıca dünya atasözleri ve ünlü şahsiyetlerin özdeyişlerine yer verilmiştir. Atasözleri ve özdeyişler dilbilgisi konularına uygun olarak sınıflandırılmış olup böylece bir yandan dünya görüşünü geliştirmek hedeflenirken, diğer taraftan da öğrencilerin daha ilk Türkçe derslerinden itibaren bu sözleri kullanmayı öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Kitabımız Türkçe öğrenenler için Ruslar için çok ciddi bir kaynak niteliğindedir.


Настоящее пособие представляется собой справочник по грамматике турецкого языка. Оно предназначено для всех уровней обучения. В максимально доступной форме в ней представлены теоритические сведения по грамматике, для облегчения восприятия материал подан в виде таблиц, схем, графиков. Материал подобран в зависимости от лексической подготовки обучаемых, темы начального уровня обучения рассмотрены на более простом лексическом материале, более сложные темы содержат цитаты из художественных произведений, Интернет-газет. В книге приводится  алфавитный перечень падежного управления глаголов, сводная таблица времен, а также пословицы стран мира и афоризмы великих людей.   Данные выражения разбиты по грамматическим темам, что позволяет не только расширить кругозор, но и дает возможность использования их уже с первых уроков изучения турецкого языка.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı T(ürkçe)D(ers)K(itapları); kitap satış ---> www.tdk.com.tr


Papatya Yayıncılık Eğitim olarak Türkçe üzerine hazırlanmış kitaplara özel önem vermekteyiz. Şu ana kadar yayınladığımız kitaplarımızdan bunu görebilirsiniz. Sizin de Türkçe üzerine dolu dolu içeriğe sahip kitap hazırlığınız varsa, lütfen bize de bildiriniz. İsterseniz basalım, isterseniz www.tdk.com.tr üzerinden dağıtıma sunalım.

Diğer dil kitaplarımızı incelemek için buraya tıklayınız.


     


Содержание

 От автора

1.         ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

1.1.    Категория рода

1.2.    Категория числа

 Образование множественного числа

1.3.   Категория падежа

1.3.1.    Именительный падеж

1.3.2.    Винительный падеж

1.3.3.    Местный падеж

1.3.3.1.    Конструкции, обозначающие месторасположение и наличие

1.3.3.2.    Обозначение временных отношений

1.3.4.    Исходный падеж

1.3.5.    Направительный падеж

1.3.6.    Способы выражения принадлежности

Аффиксы притяжательности 1, 2, 3-го лица

Двухаффиксный изафет (выражение принадлежности с помощью родительного падежа и аффиксов принадлежности)

Слова-приложения и обращения

          Сочетание аффиксов притяжательности и аффиксов основных падежей

           Чередование звуков. Удвоение согласных. Существительные-исключения

Одноаффиксный изафет

Устойчивые обороты и словосочетания с одноаффиксным изафетом…. Сложные слова и их склонение

Безаффиксный изафет

Сложная определительная группа

         Изафетная цепь

          Схема построения предложения с изафетной цепью по принципу двухаффиксного изафета

Одноаффиксный изафет: сложные конструкции

1.4. Служебные имена

1.5. Аффикс относительности ki 

 

2.         ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

2.1.    Классы прилагательных

2.2.    Субстантивация прилагательных

2.3.    Усилительные (редуплицированные) прилагательные. Парные сочетания

2.4.   Устойчивые словосочетания

2.5.   Степени сравнения

 

3.         МЕСТОИМЕНИЕ

3.1.    Склонение местоимений;

3.2.    Конструкция типа «двое моих друзей»

3.3.    Субстантивация местоимений.

 

4.         НАРЕЧИЕ

4.1. Образование наречий

4.2. Степени сравнения наречий

 

5.    СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АФФИКСЫ

5.1.  Аффикс -

5.2.  Аффикс -

5.3.  Аффикс -sız

5.4. Аффикс -lık

5.5.  Аффикс -сa

5.6.  Аффикс -cık

5.7.  Аффикс -ış

5.8.  Аффикс -ıcı

5.9.  Аффикс -lar

5.10. Аффикс -lık

 

6.    ГЛАГОЛ

6.1. Аффиксы сказуемости

       Местный падеж и аффиксы сказуемости

6.2. Настоящее продолженное время на -yor

6.3. Глагольное дополнение

6.4. Прошедшее категорическое время на –

6.5. Прошедшее время именного сказуемого

6.6. Прошедшее неочевидное время на -mış

6.7. Преждепрошедшее время на -mıştı

6.8. Будущее категорическое время на -acak

6.9. Настоящее-будущее время на -r

6.10. Формы возможности (невозможности) -abil/-ama

6.11. Категория наклонения

6.11.1. Повелительное наклонение

6.11.2. Желательное наклонение

6.11.3. Долженствовательное наклонение.

6.11.4. Конструкции, выражающие необходимость выполнения действия

6.12. Залоги

6.12.1. Действительный залог

6.12.2. Страдательный залог

6.12.3. Возвратный, залог

6.12.4. Понудительный залог

6.12.5. Взаимный залог

6.12.6. Переход глаголов в другой залог и сочетаемость залоговых форм

6.13. Субъективные сложные времена с аффиксом на -mış

6.14. Настоящее свершившееся длительное время на -makta

6.15. Прошедшее свершившееся длительное время на -maktaydı

6.16. Прошедшее продолженное время на -yordu

6.17. Неопределенное прошедшее время на -ırdı

6.18. Будущее-прошедшее время на -acaktı

6.19. Будущее длительное время на -yor olacak

6.20. Будущее длительное законченное время на -makta olacak

6.21. Будущее законченное время на -mış olacak

6.22. Условное наклонение

6.22.1. Настоящее время условного наклонения

6.22.2. Прошедшее время условного наклонения

6.23. Условная модальность

6.24. Придаточные предложения

6.25. Вопросительные слова и условное наклонение

6.26. Употребление частицы sa
6.27. Придаточное уступительное

6.28. Аналитические формы глагола: söyleyiverdi, olageldik, düşünedur, şаşakaldı, öleyazdık, yalvaragördü

6.29. Перифрастические формы c глаголом olmak

6.30. Модальные конструкции типа gitmiş olabilir (olmalı)

6.31. Глагольные повторы

6.32. Конструкции типа anlıyor gibi

6.33. Конструкция тип okumuşa benziyor

6.34. Глагол в составе сложных конструкций

6.35. Глагольно-именные формы на -dık и -асак

6.35.1. Употребление глагольно-именных форм на -dık и –асак

6.35.2. Субстантивация глагольно-именных форм

        6.35.3. Функции в предложении: подлежащее, сказуемое, дополнение

6.35.4. Придаточные дополнительные предложения

6.35.5 . Придаточные предложения времени: форма на -dığı zaman (-dığında) и на -dığı sürece (müddetçe)

6.35.6. Придаточные предложения причины на -dığı için

6.35.7. Придаточные предложения длительности на -dığından beri

6.35.8. Придаточные предложения уступки на -dığı halde

6.35.9. Вводные придаточные предложения на -dığı gibi и -dığına göre

6.35.10. Условные придаточные  предложения на -dığı takdirde

6.35.11. Сравнительно-заместительные придаточные предложения на -acağına

6.35.12. Придаточные предложения меры и степени на -dığı kadar, -acak (-acağı) kadar и -dığınca

6.35.13. Косвенный вопрос

6.36. Модальность на -dır

6.37. Отрицательная модальность

6.38. Отрицательное слово değil и временные формы

6.39. Вопросительная частица с временными формами глагола

 

7. ПРИЧАСТИЕ

7.1. Причастие настоящего-прошедшего времени на -an

7.2. Причастие прошедшего времени на -mış

7.3. Причастия будущего времени на -ır

7.4. Причастия настоящего-будущего времени на -ar

7.5. Перифрастические формы причастий

 

8. ДЕЕПРИЧАСТИЕ

8.1. Деепричастие на -(y) a/e… -(y) a/e

8.2. Деепричастие на -(y) arak/-(y) erek

8.3. Деепричастие на -dıkça

8.4. Деепричастие на -ınca

8.5. Деепричастие на -ıncaya kadar/-esiye kadar (dek, değin)

8.6. Деепричастие на -ken

8.7. Деепричастие на -(y) ıp

8.8. Деепричастие на -madan

8.9. Обстоятельство времени на -dıktan sonra

8.10. Деепричастие на -ır… -maz

8.11. Деепричастие на -alı

8.12. Деепричастие на -casına

8.13. Деепричастие на -maksızın

8.14. Деепричастие на -maktansa

8.15. Деепричастие с üzere

8.16. Деепричастие на -makla

 

9. ПОСЛЕЛОГИ

9.1. Послелог ile

9.2. Послелог ila

9.3. Послелог için

9.4. Послелог göre

9.5. Послелоги gibi и kadar

9.6. Послелог beri

9.7. Послелог itibaren

9.8. Послелог diye

9.9. Субстантивация послелогов

 

10. МЕЖДОМЕТИЯ

 

11. СОЮЗЫ

 

12. АББРЕВИАТУРЫ

 

13. УПРАВЛЕНИЕ ГЛАГОЛОВ

 

14. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В АФОРИЗМАХ И ПОСЛОВИЦАХ

 

Сводная таблица времен и наклонений


Önsözden. Bu kitap, yazarın  üçüncü ders kitabı olup, yazar önceki iki kitapta gözden kaçan durumları bu kitapta ele alma imkanı bulmuştur. Yeni konulara eklemeler yapılmış, konular yeni materyallerle desteklenmiştir; ancak mevcut yapı ve gramerin sunuş şekli korunmuştur. Şema üzerinden anlatımlar öğreniciye görsel destek sunarak dilbilgisi (gramer) yapısının hafızada kalmasına olumlu etki sağlamıştır. Ayrıca, kitabın hedef kitlesinin dilbilimci insanlar olmadığı hesaba katılarak teorik kaidelerin yazımında yazar, gramer kuralarını basit hale dönüştürme gayreti içerisinde olmuştur.

Kitabın amacı, dil bilgisi yeteneği oluşturmaktır. Her konunun işlenmesinde özel seçilmiş kelime dağarcığı kullanılmıştır. Birinci seviye eğitiminde kullanılan konular en basit formatta verilmiş olup, mükerrer kelimeler ile kolay hatırlanmaktadır. İleri ki seviyede ise  örneklemelerde  basından ve Türkçe klasik yapıtlardan esinlenilmiştir.

Eser, Türkçede serbest ve resmi konuşma diline rehberlik edebilecek bölümler içermektedir. Yazar Rusya menşeili Türkologların kabul ettikleri konuşma bölümü sınıflandırmalarına bağlı kalmaya özen göstermiştir.

Eseri diğerlerinden ayıran en önemli özellik, henüz herhangi bir gramer kuralı  formatını vermeden bu formatların dialoglarda  (fıkralarla), bazı konuşmalarda kullanılabileceğini göstermiş olmasıdır. Bunlar ise karşılıklı konuşmalar esnasında kullanılabilmektedir. 

Eser sözlüğe başvurmadan müstakil olarak konuların öğrenilebilmesine imkan sağlamıştır. Bütün alıştırmalar Rusça tercümelidir ve kitabın sonunda alfabetik sıraya göre fiil çekimleri de kolaylık olması amacıyla sunulmuştur.

Eserin devamında ise atasözleri ve dünya milletlerine özgü ünlü sözler ve ünlü şahsiyetlerin  özdeyişlerine de yer verilmiştir. Dilbilgisi konularına uygun olarak deyimler sözlüğü de bulunmaktadır. Bunların erken zaman da öğrenilmeye başlanması işlenen konuların daha kalıcı olmasını sağlamakla yetinmeyip, anadili olan kimseler ile sohbet esnasında kullanılabildiğinden, dil öğrenimini daha cazip ve çekici (ilginç) hale getirmiştir.

Yazar, değerli okuyucularına  ve sevgili  öğrencilerine Türkçe öğreniminde başarılarının devamını diler!


От автора

Настоящее пособие является третьим учебным пособием, подготовленным на основе ранее изданных книг. Автор постарался учесть все недочеты предыдущих работ, дополнить темы новым материалом, сохранив при этом структуру и способ подачи грамматического материала – диалог и таблично-схематические объяснения, которые создают зрительную опору и способствуют лучшему запоминанию конструкций. Также при написании теоретической части правила автор постарался облегчить формулировки грамматических правил, полагая, что большую часть обучающихся будут составлять нелингвисты.

Цель пособия – формирование языковых навыков. Каждая тема построена на специально отобранном лексическом материале. Темы, предназначенные для изучения на первом этапе обучения (падежные аффиксы, основные глагольные времена), поданы в более простой форме, на повторяющейся лексике для упрощения запоминания, темы продвинутых уровней содержат примеры из современных СМИ и классических произведений турецких авторов.

Пособие дает  представление о самостоятельных и служебных частях речи турецкого языка. Автор придерживался классификации частей речи, принятой российскими тюркологами.

Отличительной особенностью данного пособия является использование диалогов (анекдотов), которые до знакомства с правилом образования той или иной грамматической формы демонстрируют употребление формы в конкретной речевой ситуации и могут быть использованы для обучения диалогической речи.

Пособие позволяет самостоятельно изучать темы, не прибегая к помощи словаря: все примеры переведены на русский язык; в конце книги расположен алфавитный перечень глаголов с падежным управлением.

Далее следуют пословицы и поговорки стран мира и высказывания великих людей – небольшой сборник афоризмов, расположенных по грамматическим темам. Их изучение позволит не только закрепить пройденный материал, но сделает изучение языка более увлекательным, так как с первых уроков обучающиеся уже смогут употреблять их в беседе с носителями языка.

Автор желает Вам, дорогой читатель и ученик, приятного изучения турецкого языка!


Editörden.

     Yabancı dil öğrenme, o dilde gerekli becerileri (dinleme, konuşma, okuma, yazma) edinme sürecidir. Bir dili öğrenmeden önce o dil ile ilgili bazı temel bilgileri edinmek gerekir. Öğrenecegimiz dil hangi dil ailesinden, hangi köken ve yapı özelliklerinde, kendi ana dilimizle arasındaki benzerlikler ve farklılıklar neler, dünya üzerinde hangi bölgelerde kullanılır, ana dili olarak konuşan nüfus vb. gibi.

Türkçe dil yapısı ve özellikleri bakımından dikkat çeken hoş bir dildir. Türkçe hakkında öğrenmemiz gereken ilk özelliklerinden birisi Türkçenin Batı Avrupa dillerinden farklı bir yapıda olduğudur. Türkçenin ses uyumu ve ekler üzerine kurulu olduğunu, özellikle son eklerle çalışan bir dil olduğunu söylemek gerekir. Çünkü yapı-köken bakımından

1.       Yalınlayan Diller: Çin-Tibet Dilleri

2.       Çekimli Diller : Hint-Avrupa Dilleri

3.       Eklemeli Diller: Ural-Altay Dilleri

olarak gruplandırılan dillerden Türkçe 3. grupta yer alır. Türkçede bulunan ses-li uyumu özelliği kelimelere gelecek -ek’ leri tahmin etmenin yanı sıra Türkçeye müzikal bir dil olma özelliği de kazandırır. Türkçenin çalışma sistemi tek kelimeyle etkileyicidir der Pollard (1996), öğrendikçe ne kadar kolaylaştığını görmek şaşırtıcıdır. Çünkü birkaç kelime ve birkaç kural öğrendikten sonra, yeni kelimeler oluşturmak ve yeni kelimelerin anlamlarını çözmek oldukça kolaylaşır.

Türkçe ile Rusça durum ekleri (падежи), söz dizimi, eylemlerdeki şahıs ekleri, sert-sessiz /yumuşak-sessiz ayrımı, ifade, tonlama gibi konularda benzerlik gösterirken, Türkçede kelimelerin cinsinin (род) olmaması, son ekler bakımından zengin olması, kurala aykırı ‘istisna’ ların az olması ve alfabedeki farklı sembol ve sesler gibi konularda Rusçadan farklılıklar gösterir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Türkçe, dış işleri bakanlığı verilerine göre yurt dışında yaşayan yaklaşık 5,5 milyonu aşkın Türk nüfusu (4,6 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, geri kalanı ise Kuzey Amerika, Asya - Orta Doğu ve Avustralya’da yerleşik) ile birlikte 85 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Türkçe aynı zamanda Unesco tarafından en yaygın konuşulan diller arasında gösterilmektedir.*

Türk dünyası Balkanlardan Moğalistan’ a kadar olan geniş bir bölgede varlığını sürdürmektedir. Bu coğrafyanın büyük bir kısmında Türk-Rus ilişkileri, yoğunluğu ve geçmişi ile öne çıkar. Türk dilinin öğretimi, öğrenimi ve uygulamalı çalışmaları Rusya-Osmanlı ilişkilerinin temellerinin atıldığı tarihlere yani 18. yüzyıla kadar gider. Saint Petersburg, Moskova, Kazan üniversitelerinde Oryantal Diller bölümlerinin açılması bu merkezlerde Türkoloji çalışmalarının ilerlemesini sağlar. Çar I. Petro döneminden itibaren Tatar, Azerbaycan, Türkmenistan gibi Türki diller, diyalektler ve Türk kültürü birçok alan uzmanı tarafından incelenir. Zamanla Sovyet Türkoloji merkezleri, alanda yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği açısından dünya üzerindeki en ünlü Türkoloji merkezleri haline gelir.

Bağımsız Devletler Topluluğunun bir üyesi olan Belarus’ta ise Türkçe öğretimi resmi olarak ilk kez 1996 yılında başkentte, Minsk Devlet Dilbilimi Üniversitesi’ nde başlar. Belarus ve Türkiye arasında eğitim alanındaki bu işbirliği, 1995 yılında iki devlet arasında imzalanan eğitim, kültür, bilim ve spor anlaşmasına dayalı olarak gelişir. Belarus Devlet Üniversitesi, Belarus Minsk Devlet Dilbilim Üniversitesi ve Baranoviçi Devlet Üniversitelerinde üç ayrı Türk Dili ve Kültürü Merkezi açılırken, bugün Minsk Ekonomi Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı Akademisi ile birlikte Belarus’ta birçok üniversitede Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bu öğretime destek olarak Türkçe öğrenen öğrencilere Türkiye’de eğitim bursu sağlamaktadır. 

Yoğunlaşan ilişkilere dayalı olarak bir ihtiyaç haline gelen, Belarusça ve Rusça konuşurlara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi hakkında hazırlanmış iyi eserler çok azdır. Elinizde bulunan ‘Tablolarla Pratik Türkçe Grameri’ kitabı alanında uzman Belarus’ lu dil bilimci Olga Sarıgöz tarafından iki dilli olarak hazırlanmış detaylı bir eserdir. Yazar diğer kitaplarına ek olarak bu kitabında konuları derinleştirmiş, tecrübelerini de yansıtarak Türkçe dilbilgisini kapsamlı bir şekilde inceleyen ve bunları tablolarla pratik hale getiren, öğreniciler için farklı bir yapıt sunmuştur. Eser başlangıçtan ileri düzey Türkçeye kadar tüm öğrencilerin faydalanabileceği şekilde profesyonel bir metodoloji ile hazırlanmıştır. Türk ve dünya dillerine ait çok fazla sayıda atasözü, deyim ve özdeyişlerin Türkçede, Rusça çevirileriyle birlikte sunulması, alıntıların Türk edebi eserlerinden seçilmesi, içerdiği konu ve bilgiler açısından yalnızca dil değil dil-kültür çalışmalarında da faydalanılabilecek bir eser ortaya çıkarmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında önemli bir adımdır.

 *(alıntı 2016-07.- http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa) 

 

dilbilim kitapları, bilimsel kitaplar, akademik kitaplar, üniversite kitapları